główna zawartość
artykuł nr 1

Dyrekcja

Krzysztof Marciniak, z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi

artykuł nr 2

DYREKCJA OPIS

 

Do kompetencji dyrektora naczelnego należy w szczególności:

 • organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,
 • ustalania kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów,
 • ustalenia struktury organizacyjnej
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
 • wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków.Krzysztof Marciniak
zastępca dyrektora ds. artystycznych


 

Do kompetencji zastępcy dyrektora ds. artystycznych należy w szczególności:

 • ustalanie w uzgodnieniu z dyrektorem naczelnym repertuaru oraz obsad, realizatorów i wykonawców,
 • nadzorowanie całokształtu pracy artystycznej,
 • nadzorowanie realizacji premier i planowanych spektakli,
 • dbałość o wysoki poziom zespołów artystycznych Teatru oraz realizowanych przedstawień, koncertów i innych wydarzeń artystycznych,
 • dobór kadry do podległych mu zespołów artystycznych i właściwe ich wykorzystanie.


   

MACIEJ BARGIEŁOWSKI
zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Do kompetencji zastępcy dyrektora ds. administracyjnych należy w szczególności:

 

 • nadzór nad utrzymaniem budynków i otoczenia Teatru w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym oraz nad właściwym funkcjonowaniem obiektów;
 • nadzorowanie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń Teatru oraz lokali w Domu Aktora;
 • nadzorowanie zabezpieczenia i ochrony budynków oraz pomieszczeń Teatru,
  w tym zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 • nadzór nad działalnością ambulatorium;
 • nadzorowanie realizacji  robót remontowych;
 • nadzorowanie prawidłowego zaopatrzenia Teatru, w zakresie realizowanym przez podległe komórki.


KRZYSZTOF BOGUSZ
zastępca dyrektora ds. produkcji


 

Do kompetencji zastępcy dyrektora ds. produkcji należy w szczególności:

 • nadzorowanie realizacji zadań, związanych z produkcją pracowni teatralnych,
 • zapewnienie właściwej obsługi sceny praz realizacji przedstawień od strony technicznej,
 • nadzorowanie prawidłowego zaopatrzenia Teatru, w zakresie realizowanych przez podległe komórki,
 • ogólny nadzór nad sprawnością techniczną i gotowością maszyn i urządzeń technicznych scen oraz maszyn i urządzeń w pracowniach.   

ELŻBIETA ŻEROMIŃSKA
główna księgowa

Do kompetencji głownego księgowego należy w szczególności:

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • prowadzenie rachunków Teatru,
 • dokonywanie bieżących analiz ekonomicznych działalności Teatru,
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad prowadzeniem całokształtu dokumentacji związanych z wynagrodzeniami wypłacanymi przez Teatr. 

Kierownicy zespołów artystycznych:

WOJCIECH DOMAGAŁA
kierownik baletu

MACIEJ SALSKI
kierownik chóru